General Terms and Conditions

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují přístup k obsahu a službám na internetových stránkách umístěných na adrese www.fscreation.cz (dále jen „web“) provozovaných právníckou osobou: Fit Tide s.r.o, Sídlo: Praha - Staré Město, Rybná 716/24, PSČ 110 00, IČO: 05266548 (dále jen „Provozovatel“).

 • Vymezení pojmů
  1. Klient který navštívil web (dále jen „Uživatel“).
  2. Dotaz vytvořeny prostřednictvím kontaktního formuláře (dále jen „Poptávka“).
 • Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživateli je umožněno zaslat poptávku webu prostřednictvím kontaktního formuláře. Zaslání Poptávky je bezplatné.
  2. Vložením Poptávky dává Uživatel souhlas Provozovateli ke zpracování osobních údajů.
  3. Uživatel neposkytne na Webu falešné osobní informace a ani nevytvoří poptávku pro někoho jiného.
  4. Uživatel nebude vytvářet více než jednu Poptávku.
  5. Uživatel využije možnosti vložení Poptávky pouze v případě, že již nabyl plnoletosti a je svéprávný.
  6. Uživatel vyplní veškeré informace o své osobě pravdivě.
  7. Uživatel nebudete na Webu zasílat neautorizovaná komerční sdělení (například spam).
  8. Poptávka je Provozovateli Webu zaslána prostřednictvím emailu. Není přeposílána na jiná místa ani není uložena v databázi webu.
 • Práva a povinnosti Provozovatele
  1. Provozovatel si ve výjimečných případech vymezuje neodpovědět na jakoukoli Poptávku bez nutnosti udání důvodu.
 • Ochrana osobních údajů
  1. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a s účinností ode dne 25.5.2018 rovněž Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Věškeré další ujednání informace týkající se cookies a GDPR naleznete v dané sekci.
 • Omezení odpovědnosti Provozovatele
  1. Obsah Webu má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací Webu a Služeb. Obsah Webu může být zcela nebo částečně převzat z jiných zdrojů.
  2. Provozovatel Webu nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které mohou vzniknout Uživateli, či někomu jinému v souvislosti s užíváním Webu a Služeb.
  3. Provozovatel Webu také nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřící třetí osobě, které lze navštívit prostřednictvím Webu.
  4. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené výpadky Webu, Služeb, vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky Webu a Služeb způsobené přerušením přívodu el. energie.
  5. Provozovatel neodpovídá za služby poskytovatelů produktů, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické apod.
  6. Provozovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání Webu, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP či platnými právními předpisy a za škody a újmu takto vzniklou.
 • Reklamační podmínky
  1. V případě, že služba, která byla Kupujícímu poskytnuta, má vady, je Kupující oprávněn obrátit se s reklamaci služby na FS Creation.
  2. Provozovatel se zavazuje reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů, vyřídit. O všech krocích v rámci vyřízeni reklamace bude Provozovatel Uživatele informovat prostřednictvím emailu zaslaného při reklamaci.
  3. V případě, že se tak nestane a případný spor se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na řešení subjektu určenému pro mimosoudní spotřebitelské spory, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – Odd. ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web:cz.
 • Informace o reklamě
  1. Uživateli mohou být na Webu zobrazovány reklamy či jiný placený obsah.
  2. Uživatel si je vědom toho, že Web nemůže ve všech případech identifikovat placené služby a komunikaci jako takové.

FS Creation